Муну билип алуу зарыл. Манас тууралуу.

1. Манастын абалары:

Көкөтай – Ташкенден.
Бай – Таластан, Бакайдын атасы.
Жакып – Манастын атасы (Ороздухандын кенжеси).
Кошой – Катагандын кан Кошой, Ат-Башыдан.
Улаккан – Сыргактын атасы.
Акбалта – Чубактын атасы, Алайдан.
Бакай – Бай уулу, Жакып менен бир тууган.
Элеман – Чоң-Алайдан, Төштүктүн атасы.

2. Манастын жоролору:

Бакай – Таластан.
Алманбет – Кытайдан.
Чубак – Алайдан.
Сыргак – Манастын тууганы.
Көкчө – Казактан.
Жамгырчы -Самаркандан.
Үрбү-Таз – Кеминден.
Музбурчак – Жети-Суудан (Иледен).
Санжыбек – Анжияндан.
Төштүк – Чоң-Алайдан.

3. Манастын чоролору:

Кыргыл Жайсаң
Ажыбай Каракожо
Кутубий Бообек
Мажик Шаабек
Кутунай Шүкүр
Чалик Алтай
Чалыбай Кошабыш
Ырчуул Ыбыш
Бозуул Алкен
Шууту Жоорунчу
Тазбаймат Тоору лчу
Төлөк Кайгыл
Агыш Бөгөл
Агыдай Кербен
Калкаман Дөрбөн
Токотай Кабыке
Серек Жабыке
Сатай Бооке
Атай Төртай
Үмөт Кожоке (Ормоке)

(Бул маалыматты “Теңирим Манас” чыгармасынын автору, белгилүү жазуучу, теңтушум маркум Ашым Жакыпбек уулу берген болучу).

«Кыргыз Web» сайтынан алынды

Соц тармактар:

Оюңузду жазыңыз

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.