55 табышмак

Буту жок, колу жок,
Эшик ачканга шок.
(шамал)

 

Бир челекте эки камыр
(жумуртка)

 

«Аалам аппак кийинет»
(кыш)

 

«Көк көйнөккө пахта жайдым»
(булут)

 

«Дүйнөдө ким берекелүү?»
(жер)

 

«Суунун атасы ким?»
(булак)

 

«Отурганы обо жер
Басканы бакырчанак»
(ээр, ат)

 

Арча терек,
Алтымыш бутак,
Бутак сайын уя,
Уя сайын жумуртка
(алча)

 

Басса басат,
Жатса жатат,
Көмсө көмүлбөйт,
Караңгыда көрүнбөйт.
(көлөкө)

 

Өйүзгүнүн жылкысы,
Тончу кулак торала,
Бүйүзгүнүн жылкысы,
Кайчы кулак карала.
(кереге)

 

Бийик жерде жатагы,
Көзүнө топу кийбесе,
Бутуна жипти илбесе,
Койбойт экен чатагын.
(бүркүт)

 

Кыроону кызыл экен,
Куйругу узун экен,
Сагызганы сайда экен,
Жоор аты кайда экен?
(бычактын кыны, кайрак)

 

«Апан-тапан, жаман чапан,
Ийри комуз, жарык жылдыз».
(төө)

«Талаага таруу чачтым,
Тампылдап үйгө качтым.
Музга буудай чачтым,
Буркурап үйгө качтым».
(жамгыр)

 

Атасы — ийри-буйру,
Энеси — шылдыр-шулдур,
Бир баласы оюнчу,
Бир баласы комузчу.
(арык, суу, бака, балык)

 

Атасы — узун сары,
Энеси — желпин табак,
Баласы — дандан майлуу.
(Жаңгак жыгачы, жалбырагы, даны)

 

Кою саналбаган,
Жайыты өлчөнбөгөн,
Койчусу мүйүзчөн.
(Жылдыз, асман, ай)

 

Жер астында жаткан эт.
(жылан)

 

Алдымда алача жип жатат.
(жылан)

 

Ай талаада ак сандык,
Оозу мурду жок сандык.
(жумуртка)

 

Менин тонум бар,
Балка менен урса да айрылбайт,
Таш менен урса да урулбайт.
(көлөкө)

 

Ар кайсы үйдө белбоо байланып кемпир жатат.
(шыпыргы)

 

Эл жатса да Элебайдын эки уулу жатпайт.
(уйдун мүйүзү)

 

Кичине баатыр, ааламга татыр.
(ай)

 

Медет аке башында,
Макмалдан кызыл такыя.
(гүл)

 

Азамат акем ичкери,
Сакалдары тышкары.
(жүгөрү)

 

Минсең — канат,
Чапсаң — шамал,
Аны сыйлабаган
Кишилер — жаман.
(ат)

 

Актыгы — карадай,
Каралыгы — көөдөй,
Олтурганы — бектей,
Учканы — октой.
(сагызган)

 

Үйүмө кирет,
Жиниме тийет,
Урайын десем,
Таягым тийбейт.
(шамал)

 

Ары кызыл, аты таттуу,
Жеген жанды таңыркатат.
(дарбыз)

 

Канаты бар — куш эмес,
Суу түбүндө — таш эмес.
(балык)

 

Кулагы бар — башы жок,
Курсагы бар — чачы жок.
(казан)

 

Суюк, бирок суу эмес,
Ак, бирок кар эмес.
(сүт)

 

Күр-шар, күр-шар,
Киргилденген ким бар?
Түнкү тынчтыкты бузуп,
Тим эле боздогон нар.
(суу)

 

Тиги үйдө да тып-тып,
Бул үйдө да тып-тып.
(тамчы)

 

Үйгө кирсем «чык-чык»,— дейт,
Эшикке чыксам «кир-кир»,— дейт.
(жаан)

 

Шып-шып этет,
Шылып кетет.
(орок )

 

Аякка өтөт чай-чай,
Быякка өтөт чай-чай,
Муну тапкан кишиге,
Жүз жыйырма тай-тай.
(араа)

 

Зуу-зуу, зуу барат,
Зуу-зуу, зуу келет.
Такка чыгат,
Калбыр согот.
(аары)

 

Зуу барат Зулайка,
Зуу келет Зулайка.
(аары)

 

Тогуз табак эт жедим,
Эсебине жетпедим,
Карап туруп алдырдым,
Казынага салдырдым.
(тогуз коргоол)

 

Коюм кара, короом ак,
Таягым учтуу, тилим так.
(тамга, кагаз, калем сап жана киши)

 

Куш десең куш эмес,
Бут десең бут эмес,
Куштай учат.
Буттуудай жүгүрөт,
Муну ким билет.
(учак)

 

Бышырсаң — аш,
Бышырбасаң — куш.
(жумуртка)

 

Кош кайкыда турагы бар,
Кош каухардан чырагы бар,
Керемети ааламга тиет,
Аалам ага баш ийет.
(баш)

 

Алты аягы бар,
Эки башы бар,
Бир куйругу бар.
(атчан адам)

 

Бир кампа буудайым бар,
Жеген менен түгөтө албайм.
(тил)

 

Бир нерсе бар эң күлүк,
Адам менен бир жүрүп.
(ой)

 

Миң кочкор,
Миң кочкордун ичинде,
Бир алп кочкор.
(жылдыз, ай)

 

Кою саналбаган,
Жайыты өлчөнбөгөн,
Койчусу мүйүзчөн.
(жылдыз, асман, ай)

 

Таш үстүнө таруу жайдым,
Таң атпай жыйып алдым.
(жылдыз)

 

Эки куланды бир кулан жеп келет,
Аркасынан аптапка салып келет.
(булут, күн, ай)

 

Мал-жан үчүн эрте бышкан, кайсы тамак,
Жер жарып, чүчкүртүп жыты буркурап?
(шыбак)

 

Кунан койдун куйругу
Ары шалп, бери шалп
(боз үйдүн эшиги)

 

Дүйнөдө бир алп бар, көрөсүңбү,
Жаркырайт жалгыз көзү тебөсүндө,
Мүчөсү башка-башка толуп жатат,
Кабагы күндүз ачык, түндө жабык.
(боз үй)

 

Соц тармактар:

Оюңузду жазыңыз

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.