80 макал-лакап

* *
Агайындын кадырын жалалуу болгондо билээрсиң,
Ата-энеңдин кадырын балалуу болсоң билээрсиң.

* *
Азуулуулар алышса, бечаралар бүлүнөт.

* *
Айран ичкен кутулуптур,
Челек жалаган тутулуптур.

* *
Акылдуу бала — элпек,
Акылсыз бала — тентек.

* *
Акылсыздын белгиси,
Арка жагын ойлобойт.

* *
Ала байтал акылың болсо сууга тарт.

* *
Албан түрлүү жорго бар,
Алына карай жорголойт.

* *
Алпагай кызга салпагай күйөө.

* *
Алтынды дат баспайт,
Кеп чынынан бузулбайт.

* *
Ар киши өз болбос, ар нерсе түз болбос.

* *
Ары жат, бери жат — төшөктүн тардыгы,
Сеники, меники — көңүлдүн тардыгы.

* *
Атадан — акыл, ападан — тарбия.

* *
Атасы болушчаактын уулу ыйлаак,
Энеси болушчаактын кызы ыйлаак.

* *
Атасы көрбөгөндү уулу көрөт,
Энеси көрбөгөндү кызы көрөт.

* *
Ата-энеңдин ак сөзүн кулагыңдан учурба,
Акыл тапсаң өзүңчө шылдыңга алып кутурба.

* *
Ач кадырын ток билбейт.

* *
Ачкөз карыны тойсо да, кезү тойбойт.

* *
Ашка тоймок бар, башка тоймок жок.

* *
Баатыр өзү өлсө да, ысмы өлбөйт.

* *
Бай союуга козу таппай, жардынын жалгыз козусун сураптыр.

* *
Байдын ниети кара, колу ак,
Кедейдин колу кара, ниети ак.

* *
Билимдүү, акылдуунун сөзү накыл,
Аңдай билип, аларды сен жүзөгө ашыр.

* *
Билимдүүнүн сөзү өткүр,
Мергенчинин көзү өткүр.

* *
Боёкчу боёкчу десе, сакалын боёптур.

* *
Бузулган элге, бучуктан молдо.

* *
Дос табышат, душман кагышат.

* *
Жакшы кушка жаман куш,
Бабы менен теңелет.
Жакшы кызга жаман кыз,
Багы менен теңелет.

* *
Жакшыдан — бөөн, жамандан жаан.

* *
Жалакай болсоң жашыңдан,
Өмүрүңдү дат басат.
Жакыныңа кас болсоң,
Сай-сөөгүңдү какшатат.

* *
Жалганчы — аксактан мурда колго түшөт.

* *
Жалгыздыктан көрө, акмак болсо да эл жакшы,
Чөлдө болгончо, кыйшык болсо да жер жакшы.

* *
Жаман адам таарынчаак,
Ар бир ишке корунчаак.

* *
Жаштыр, чалдыр жан калбайт,
Өлүмдө эч ким тандалбайт.

* *
Жеринен ооганга жети жылы конуш жок.

* *
Жигитке бир сыр, жети кыр керек.

* *
Жигиттин өзүнө караба, сөзүнө кара.

* *
Кайраттуу адам калкына башчы болот.

* *
Калк кадырын биле албайт адилетсиз сүйлөгөн.

* *
Калкта акмактар көбөйсө, акыл кетер,
Бектерде ушак сөз көбөйсө тагы кетер.

* *
Кан иши болсо, катын иши калар.

* *
Кандын да тузу кемиптир.

* *
Карга карасын ким билер, киши аласын ким табар

* *
Кеп жакшысын кулак билет,
Кыз жакшысын ынак билет.

* *
Кесирлүү ооздон кесепеттүү сөз чыгат.

* *
Койчунун кызы кой келгенде иш кылат.

* *
Көп жойлогон түлкү капканга түшөт.

* *
Көрө-көрө көсөм болот,
Сүйлөй-сүйлөй чечен болот.

* *
Куру кашык оозго жакпас,
Куру сөз кулакка жакпас.

* *
Күч акылга баш ийет.

* *
Кыз менен күрөшпө, кызыр менен жарышпа.

* *
Кызыл жүзүн оңдуруп,
Сарык кылган бересе.

* *
Мааниси жок кудагый, чолосу жок сөз сүйлөйт.

* *
Мууну-жүүн бошотуп,
Арык кылган убайым.

* *
Оң колуңдун ачуусу келсе сол колуң менен бас.

* *
От түтүнсүз болбос, жигит жазыксыз болбос.

* *
Отуз өлчөп, бир кес.

* *
Өзүң кылчу ишиңди башкаларга жүктөбө.

* *
Өзүңдү өзүң мактаба, сени эл мактасын.

* *
Пил көтөрбөгөндү, тил көтөрөт.

* *
Сагызган сактыгынан өлбөй, суктугунан өлөт.

* *
Сайраган жайкы булбул – гүлдүн көркү.
Жаркырап жайнаган кыз — үйдүн көркү.

* *
Сел — жерди бузат, ушак — элди бузат.

* *
Сиз деген сылык сөз, сен деген сенек сөз.

* *
Сопу сооган жебейт, жесе кабыгын да койбойт.

* *
Сопу сооган жебейт, жесе кабыгын да койбойт.

* *
Сөз айласын билбеген, сөздү өзүнө келтирет,
Күч айласын билбеген, көчтө көлүк өлтүрөт.

* *
Сөз атасы — ыр,
Сөз катасы — чыр.

* *
Сулуу сулуу эмес сүйгөн сулуу.

* *
Суусу тунук жер асыл,
Сулуусу көп эл асыл.

* *
Таштак жерде от болбос,
Арсыз башта уят болбос.

* *
Темирди кызуусунда сок.

* *
Темирдин кадырын уста билет.

* *
Тил — акыл таразасы.

* *
Тоо бузулуп, таш урап,
Тозулбаган — жерде жок.
Чайпалбаган — көлдө жок.
Чаалыкпаган — жанда жок.
Бөксөрбөгөн — сууда жок.
Бөлүнбөгөн — элде жок.

* *
Уккан — улама, көргөн — көсөм.

* *
Устанын тогоосу жок.

* *
Чындыкты танууга болбойт,
Достукту чанууга болбойт.

* *
Ырыскыны жер берет,
Ынтымакты эл сүйөт.

* *
Эр жаңылып колго түшөөр,
Куш жаңылып торго түшөөр.

* *
Эски дос эстен кетпейт, жаңы дос баркка жетпейт.

 

***

Башка макал-лакаптар

Соц тармактар:

Оюңузду жазыңыз

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.