Мар Байжиев, кыргыз эл жазуучусу: “Манас” эпосу боюнча жанды кейиткен суроолорго жооп

Белгилүү эл агартуучу, адабиятчы, тилчи Зияш Бектеновдун 100 жылдыгына карата “Кыргыз Рухуна” (18, 25.10.2011-ж.) чыккан. “Асыл досту эскерип” деген макала “Кыргыз Туусуна” (24.12.2011-ж.) чыккан, о.э. “Жан досум – Ташым” макалаларын окугандардан төмөнкүдөй суроолор келди.

1. -Эмне үчүн Исхак Раззаков 1946-жылы Ташым Байжиев менен Зияш Бектеновго мамлекеттик резиденцияда иштегенге атайын шарт түздүрүп, “Манас” эпосу жана фольклор боюнча окуу китебин жаздырып, мамлекеттик сыйлыгын берип, илимий наам алып бермек болуп, 1950-жылы ошол эле китеп үчүн авторлорду 10 жылга түрмөгө каматкан?

2. -1952-жылы лагерде каза болгон Т.Байжиев, 5 жыл түрмөдө жаткан З.Бектенов Москвадан акталса да, Зияш агай 1961-жылга дейре ишсиз үй камагында жатыптыр. Мунун себеби эмнеде?

Бул жанды кейиткен суроолорго “Судьба эпоса “Манас” после Октября” деген китептен толук жооп тапса болот (Сборник документов. Бишкек. Кыргызстан. 1995г.). Китепте 70 жылдан бери караңгы архивдерде жаткан токтомдор, маалыматтар жарыкка чыккан.

1935-жылы Фрунзеде “Манас” эпосу боюнча Бүткүл союздук илимий конференция өтөт (стр.13). Конференцияны Киробкомпартиянын биринчи катчысы Морис Белоцкий ачып, Совнаркомдун төрагасы Баялы Исакеев башкарат. Докладды Касым Тыныстанов жасайт. Талкууга Москвадан жана башка республикалардан келген көрүнүктүү адабиятчы окумуштуулар катышып: “Манас” эпосу кыргыз элинин залкар көркөм чыгармасы экендиги далилденет.

Бирок, ошону менен бирге кыргыздын бай-манаптары Түркестандагы мусулман жана түрк элдери биригиш керек (!) деген панисламисттик жана пантюркизм идеологияны манасчыларга тануулаган “Манас” эпосун динчил, улутчул идеологиядан тазалап, Сагынбай Орозбаковдун, Саякбай Каралаевдин жана башка манасчылардын айтууларынын негизинде кыскартылып, бириктирилген вариант түзүлүп, “орус тилине которулсун” деген чечим кабыл алынат.

Сагынбайдын айтуусунда, Манас Көкөтөйдүн ашында нааразы болгон хандарды аскерлери менен Чоң казатка айдап, Бээжинди алат. Кытайлар Манастан кечирим сурап, алдына түшүп, көп байлык, кыздарын тартуулайт. Согуш токтойт.

Кылымдан чыккан уз алып,
Алтын, күмүш, зар алып
Кызыкканы кыз алып,
Элдешип кытай, кыргызы
Кайсы бири нар алып,
Жай жайына тарашты
, -дейт Сагынбай. (“Манас”. Сагынбай Орозбак уулунун айтуусу боюнча. III-китеп. Фрунзе. “Кыргызстан”. 1981-ж. (352 бет).

60 жашка чыккан Манас Мекеге барып, Кудайга сыйынып келсе, Коңурбай кыргыздарды кырып жаткан болот. Манас чоролору менен эл-журтун коргоп, Кичи казатта курман болот.

Саякбайдын “Чоң казатында” кыргыздар Чет-Бээжинди алат. Манас намаз окуп жатканда, Коңурбай жашыруун келип, оор жарадар кылат. Бүт Кытай көтөрүлүп, кыргыздын баатырларын кырат. Манас Таласка келип, жетим-жесирлерден, эл-журтунан кечирим сурап, ыйлап, каза болот.

“Манастын” баардык варианттарында “Чоң казаттан” кийин кыргыз эли биримдигин, эгемендүү эркиндигин жоготот. Чоң казаттын трагедиялуу натыйжасы кыргыз элинин кылымдан-кылымга өткөн кайгысы, алигиче өлбөс-өчпөс арманы…

“Манас как великий человек, делает великие ошибки”, -дейт К.Тыныстанов конференциядагы докладында (стр.20). “Манастын” кыскартылган варианты негизинен Сагынбай менен Саякбайдын айтуулары боюнча түзүлөт. Эпостун окуясы жомок башынан Чоң казатка чейин Сагынбайдан алынып, андан аркы трагедиялуу окуялар Саякбайдан кошулат.

Москвадан келген С.Липкин, М.Тарловский жана Л.Пеньковский “Чоң казаттын” сөзмө-сөз котормосун “Великий поход” деп орусча көркөмдөтүшөт. Бирок, Чоң казаттын орусча текстин К.Тыныстанов жетектеген тил жана адабият илимий институт кабыл албайт.

“… До настоящего времени мы так и не получили от московских переводчиков доброкачественных и отвечающих хотя бы общему смыслу и духу киргизского текста переводов, таково общее мнение сотрудников института”, деп жазат профессор Е.Д.Поливанов 1936-жылы Киробкомго (Е.Д.Поливанов “Киргизский героический эпос “Манас”. “Кыргызстан” 1999, (стр.44)).

Кыргыз окумуштууларынын “Великий походду” кабыл албаганынын себеби, москвалык котормочулар Сагынбайдын айтуусун өздөрүнчө бурмалаптыр. Котормо боюнча Манас Көкөтөйдүн ашында миңдеген конок чакырып, чоролору менен ичип-жеп, мас болуп, элди чоң чыгымга учуратып, аны олжо менен кайтарыш үчүн Кытайга каршы казатка чыгат экен.
(1936-жылы даярдалган “Великий поход” эч бир өзгөртүүсүз 1946-жылы Москвадан чыккан, 1994-жылы ошол эле китеп Бишкектен чыкты. Макалада келтирилген мисалдар ошол китеп боюнча берилет. (“Манас” киргизский эпос. “Великий поход”. Бишкек 1994-г.).

Хан Манас, угощенье раздав,
Оттого киргиз обнищал,
Кокетею почет воздав,
Что Манас весь мир угощал…
На поминах сам охмелел.
Манас продолжал вблизи Каркыра
Съел скота он немало там…
Свои разорительные пиры…
Уничтожил он их стада,
Тот, кто скот безмятежно пас,
Разорил их, не пожалев…
В нищете сегодня увяз…
“Великий поход” (стр.33, 34).

Сагынбайдын айтуусунда Көкөтөйдүн ашын Манас эмес Бокмурун өткөрөт.

…Жалгыз балам Бокмурун,
Чоролорун наалытып,
Акылды терең ойлосун.
Кабарды айтып өтпөсүн.
Бекерден бекер мүлкүмдү
Көңүлү жакын эр эле,
Асманга чачып койбосун…
Көптүрбөсүн өпкөсүн
, -дейт Көкөтөй Улук баатыр Манаска.

Бирок, он беш жаштагы Бокмурун атасынын керээзин тескери түшүнүп, көп мал союп, миңдеген элди чакырат. Ашка келген Манас Бокмурундун Мааникер атын доолап, чатак салып жаткан кытайларды тынчтандырат, өзү атып түшүргөн жамбыны Кошойго тартуулайт, байгелерди кедей-кембагалдарга бөлүп берет.

…Жалгызын койбой малдарын…
Карыпка кайыр кылмакты
Бечарага бөлүштү.
Как ошондо көрүштү…
Бек зааданын баарысы

“Манас” III-том (10, 24, 25, 228-беттерден) 

Сагынбайдын жана башка варианттар боюнча Алмамбет чындык, адилет үчүн күрөшүп: “Кытайдын ханы болгуча, мусулман кулу болоюн”, -деп казак-кыргыздарга өтүп кетет.

“Великий походдо” Алмамбет өз атасын мусулмандыкка өтпөй койгон үчүн башын ыргыта чаап, найзага сайып алып, Кытайдан качып кетет.

Умолял я отца моего
Скатилась на золотой престол
Стать мусульманином убеждал…
Голова Азиз-хана, отца моего…
Старый кафир стоял на своем…
Азиз-ханову голову поднял я,
Выхватил из ножон я булат,
Воздел на пику её высоко.
Мечом рубанул я наотмашь, Манас!
“Великий поход” (стр.227). 

Кытайдын кыздары Бурулча менен Бирмыскал да мусулман динине өткөндө гана Алмамбет менен Чубак аялдыкка алышат.

Едет Эсенхана дочь…
… -Бирмыскал – Айджанджуна дочь
Верная мусульманка она,
И, хотя китаянка она,
Чистая из китаянок она…
Говорят, мусульманка она.
“Великий поход” (стр.290). 

“Великий походдо” Манас Көкөтөйдүн ашына кеткен чыгымды Кытайдан алабыз (!) деп, хандарды коркутуп Алмамбетке айдатып алып, Бээжинди чаап, олжого батып, Кытайды кыргыздын 12 ханына бөлүп берип, элин мусулмандыкка айландырат:
Полчица китайцев громя,
Получили землю в удел,
Коней за гривы ловя,
Каждый престолом завладел… 
(стр.392) 

Для нищих, сирот и вдов
Над Бейджином, куда Сулейман
Дабудем немало добра…
Не сумел ни разу попасть,
… Золото, жемчуга, серебро…
-дейт
Утвердили дух мусульман
Манас Чоң казатка чыгарда.
Утвердилась киргизская власть…

Всю добычу делил Кошой…
“Великий поход” (стр.393)
Все двенадцать старейшин родов.

“Великий поход” ушундай сөздөр менен аяктайт.

Чоң казаттын кайгылуу натыйжасы жөнүндө, андан мурда Манас чачылган кыргыз урууларын бириктирип, өз эл журтуна алып келгени жөнүндө, Түркестанды баскынчылардан бошотуп, коргогону жөнүндө эч маалымат жок. Орусча окурмандарга Манас элдин эсебинен ичип-жеген зөөкүр, Кытайды багындырган баскынчы, эл-журтун күчкө салып, мусулмандыкка айландырган каардуу динчил катары сүрөттөлгөн.

Ошол себептен кыргыз окумуштуулары, “Великий походду” кабыл албайт, Киробкомдун партбюросу “мындай тексттин басмадан чыгышы саясатка өтө зыяндуу, анткени бузукулук менен даярдалган”, -деген чечим чыгарып, жаңы комиссия түзөт.

Записка второго Секретаря ЦК КП(б) Киргизии Джеинбаева Х. членам бюро.
К 20-летию Октябрьской революции готовится к изданию Киргизский народный эпос “Манас”…

[…] Контрреволюционная, пантюркистская и панисламистская идеология, которая насквозь проходила по всему эпосу “Манас”, не устранена из содержания. Поэтому считаю, что без серьезной коренной переработки не только невозможным издание, но и политически вредным […].

Д.Джеинбаев (стр.26)

Из протокола №51 заседания Бюро ЦК КП(б) Киргизии 5 ноября 1937г.
2. […] Ввиду того, что разработка старого текста велась вредительски, издание “Манаса” приостановить до окончательного редактирования и утверждения комитетом текста.

Секретарь ЦК КП(б)
Киргизии М.Аммосов (стр.27). 

Бирок, ошол эле жылы сталиндик репрессиялар күчөп, окумуштуулар
К.Тыныстанов, Е.Д.Полованов, Т.Жолдошов, республиканын жетекчилери Б.Исакеев, Х.Жеинбаев, О.Алиев, Т.Айтматов, М.Аммосов ж.б. “Манас” комитетинин мүчөлөрүнүн көбү камакка алынып, эл душмандар катары атууга кетет.

“Манас” боюнча кабыл алынган токтом, чечимдер НКВДнын архивинде калат.

“Чоң казаттын” орусча тексти “Великий поход” эч бир оңдоосуз Москванын басмаканасында жата берет.

Кыргызстандын жаңы жетекчилери “Великий походду” Москвадан чыгарууга аракеттенишет.

Из постановления Бюро ЦК КП(б) Киргизии 27 ноября 1939 г.
1. В целях популиризации классического народного искусства и в первую очередь “Манас” поручить научно-исследовательскому институту срочно приступить к подготовке издания на киргизском и русском языках сокращенного варианта “Манас”. […]

Секретарь ЦК КП(б)
Киргизии Вагов (стр. 31) 

Постановление Совнаркома Кир.ССР №201. 20.02.1940 г.
[…] 2. Предложить наркомфину включить на 1940 г. финансирование работ по изданию книги “Манас”.

Председатель СНК Кир.ССР Т.Кулатов (стр. 34).

Телеграмма А.Вагова Управлению пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) П.Поспелову
29.02.1940г.
“После многолетней подготовке по издании замечательного киргизского эпоса “Манас” в 1939г. Госполитиздат приступил к изданию первого тома эпоса на киргизском и русском языках […]. Убедительно прошу дать указание в отпуске[…] литографической бумаги”. […]

Вагов (стр. 34) 

1940-жылы 23-мартта Кырсовнарком “Манастын” орусча даярдалган биринчи тому “Великий походду” басмадан чыгарууну тил жана адабият илимий институтуна тапшырат.

Институттун “Манас” бөлмөсүнүн жетекчиси Ташым Байжиев Кыркомпартиянын биринчи катчысы А.Ваговго жиберген катында “Манас” эпосунун терең маанисин, көркөмдүгүн окурмандарга толук жеткизиш үчүн “Великий походдун” биринчи томуна удаа, уландысы экинчи томун чыгарыш колдогу вариантты басмага даярдаш үчүн бир топ убакыт жана өкмөт менен партиянын камкордугу керек деп жазат.

Докладная записка
Заведующего отделом “Манас” Байджиева Т.И.
Секретарю ЦК КП(б) Киргизии Вагову о подготовке и проведению юбилея […] эпоса “Манас”
[…] Перед нами стоят задачи сделать “Манас” действительно достоянием народных масс, широко популяризировать его не только среди кыргызов, а всего советского народа и ознакомить научно-литературный мир. Для этого необходимо:
1. в 1941 году издать:
а) второй полутом на русском и киргизском языках, являющихся продолжением первого полутома;
б) Поминки Кокетея – объем 30 п.л.
в) “Малый поход Манаса” – 10 п.л.
г) Сюжет “Манаса” в мировом эпосе на русском и киргизском языках – 3 п.л. […]
[…] Для того, чтобы провести юбилей “Манаса” во всесоюзном масштабе, чтобы этот юбилей стал культурно-политическим событием в Киргизии, […] стимулировал перевод и распространение нашего эпоса другими республиками, необходима длительная подготовительная работа, к которой требуется серьезное внимание нашей партии и правительства. […]

Зав.отделом “Манас” Т.Байджиев (стр.41) 

Бирок Кыркомпартиясынын бюросу “Манастын” басмаканадагы биринчи китеби (“Великий поход”) жарыкка чыкмайын анын уландысын чыгаруунун кажети жок деген чечим чыгарат.

Из протокола №78 заседания Бюро ЦК КП(б) Киргизии
10 апреля 1941г.
[…] 4. Считать нецелесообразным организацию издания второго полутома эпоса “Манас”, пока не будет обеспечен выпуск в свет первого полутома…

Секретарь ЦК КП(б)
Киргизии А.Вагов (стр.44)

1941-жылы 12-апрелде “Манастын” кыргызча-орусча экинчи томдору боюнча редколлегия түзүлүп, Т.Байжиев экөөнө тең редактор болуп дайындалат. (стр.45).

Зияш Бектенов “Манастын” Сагынбай менен Саякбайдын кошмо вариантынын мазмунун кара сөз менен жазып чыгат.

1941-ж. 19-апрелинде А.Вагов СССРдин Предсовнаркомунун орун басары Р.С.Землячкага жиберген катында 1937-жылдан бери Москванын басмаканасында жаткан “Великий походдун” биринчи томун басмадан чыгышын тездетүүнү өтүнөт.

Письмо первого секретаря ЦК КП(б) Киргизии А.Вагова зампредседателю СНК СССР Р.С.Землечке.
19 апрель 1941г.
Розалия Самойловна!
Одним из древнейших и наиболее значительных […], эпосов народов СССР является кыргызский эпос “Манас”. […] в госиздание […] подписаны к печати две книги “Манаса” на киргизском и русском языках […]. Горячо прошу Вашего указания довести до конца […] печатание этих изданий, которые несомненно являются ценнейшим вкладом в литературу народов СССР[…]
Секретарь ЦК КП(б) 

Киргизии А.Вагов (стр.46) 

1941-жылы 22-июнда Ата-Мекендик согуш башталып, “Манас” секторунун кызматкерлери Т.Байжиев, З.Бектенов ж.б. согушка кетет, иштер токтойт.

Москвадагы “Великий поход” оңдолбой басмаканада жата берет.

1945-жылы сентябрда Кыргпартбюро 1942-жылы өтпөй калган “Манас” эпосунун 1100 жылдыгы 1947-жылы өтсүн деген чечим кабыл алат.

Из протокола №448/б заседания бюро ЦК КП(б) Киргизии.
7-8.09.1945г.
Выступали: т.т.Исаев, Боголюбов
[…]Бюро ЦК КП (б) Киргизии считает, что 1100-летний юбилей эпоса “Манас” должен быть проведен как национальный праздник киргизского народа, направленный на дальнейшее развитие советского патриотизма, сталинской дружбы народов СССР, культуры кыргызского народа…(стр.48, 49).

Согуштан келген Т.Байжиев жана З.Бектенов илимдер академиясында “Манас” эпосу боюнча иштерин улантышат.

Т.Байжиев академик Мухтар Ауэзовдун илимий жетекчилигинде “Семетей” боюнча, З.Бектенов академик В.М.Жирмунскийдин жетекчилиги менен “Сейтек” боюнча кандидаттык диссертацияга киришет.

Юбилейлик комиссиянын төр-агалыгына Т.Кулатовдун ордуна Исхак Раззаков дайындалат. (стр.52).

1936-жылдан бери Москванын басмаканасында жаткан “Великий походдун” оңдолбогон биринчи тому 1946-ж. жарыкка чыгат, Кыргызстандын Өкмөтү менен Компартиянын атынан Сталиндик сыйлыкка көрсөтүлөт. Сагынбай менен Саякбай атактуу залкар манасчылар катары бааланат.

Записка председателя Совета Министров Киргизской ССР И.Раззакова и секретаря ЦК КП(б) Киргизии Н.Боголюбова в Комитет по Сталинским премиям в области литературы и искусства
[…] В Государственном издательстве художественной литературы РСФСР вышло высокохудожественное издание киргизского героического эпоса “Манас” – “Манас”. Киргизской эпос. Великий поход. […]
Большое общественно-политическое, научное и художественное значение выхода в свет этой книги состоит в том, что она является первой крупной публикацией киргизского эпоса на русском языке, рассчитанной на массового читателя. […]
Эпос “Манаса” является величайшим творением устной поэзии, которое по праву ставится научными авторитетами в ряд с такими памятниками мировой эпической поэзии, как “Илиада”, “Одиссея”, “Шах Намэ”, “Слово о полку Игореве”. В издании эпоса “Манас” помещены отрывки по вариантам двух лучших сказителей (манасчи) – Сагынбая Орозбакова (умер в 1933г.) и народного артиста Кирг.ССР орденоносца Саякбая Каралаева. […]
В богатырских образах Манаса и Семетея народ олицетворил свою мощь, придавая им лучшие черты своего собственного облика – отвагу и честность, любовь к свободе, верность в дружбе, мужественную стойкость в борьбе с врагами (Правда 26. V. – 19396-г.). Выходу в свет указанного издания предшествовала многолетняя и напряженная работа коллектива – литературоведов, поэтов-переводчиков и художников по отбору текстов, их подстрочному переводу на русский язык, редактированию, стихотворному переводу, созданию художественных иллюстраций, составлению комментария. […]
На основании всего вышеизложенного, Совет Министров Киргизской ССР и Центральный Комитет Коммунистической партии (большевиков) Киргизии представляют к награждению Сталинской премией коллектив работавших над созданием книги “Манас” в следующем составе:
Каралаев Саякбай – выдающийся сказитель-манасчи, народный артист Киргизской ССР
Липкин С.И.- поэт-переводчик, Пеньковский Л.М.- поэт-переводчик, Тарловский М.А.- поэт-переводчик, Мозольков Е.С.- редактор и автор вступит.статьи, Джакишев Умаркул – редактор и автор вступит.статьи, Петров Г.А.- художник, Абдрахманов Ибрай – манасчи.

Председатель Совета Министров Киргизской ССР И.Раззаков
Секретарь ЦК КП(б) Киргизии Н.Боголюбов. (стр.57).

Манастын уулу Семетей жөнүндө көркөм фильм тартылмак болот.

Телеграмма первого секретаря ЦК КП(б) Киргизии Н.Боголюбова секретарю ЦК ВКП(б) А.Жданову.
8 июня 1946г.
[…] Киргизский народ будет в 1947 году отмечать 1100-летний юбилей героического эпоса “Манас”, поэтому выпуск картины к юбилею был бы большим культурно-политическим событием для Киргизской республики.

Секретарь ЦК КП(б) Киргизии Н.Боголюбов (стр.59)

Проект записки председателя Совмина Кир.ССР И.Раззакова председателю Совмина СССР И.Сталину.
Совмин Кир.ССР вновь обращается к Вам по вопросу о большом художественном кинофильме “Семетей – сын Манаса”. […] Этот фильм, […] будет говорить о героях-борцах за народное счастье, о суровой борьбе киргизов с китайским империализмом, с мандаринами марионеточными ханами, ставленниками китайской военщины. […] воспитывать любовь к нашей родине, укреплять героический дух народам, вдохновлять его на борьбу за народное счастье, […] явится новым доказательством великой Сталинской дружбы народов, покажет высокий уровень киргизского искусства. […]
[…] Правительство Кир.ССР надеется, что просьбу о включении кинокартины “Семетей – сын Манаса” в план 1947 года Вы сочтете возможным удовлетворить.

Председатель Совета Министров Кир.ССР И.Раззаков (стр. 62) 

И.Раззаковдун тапшырмасы менен Т.Байжиев, З.Бектенов кыргыз фольклору жана “Манас” эпосу боюнча түзүлгөн окуу китеби миңдеген тираж менен эки жолу басылып чыгат. И.Раззаков башкарган жюри авторлорго мамлекеттик сыйлык ыйгарат, илимий наам берилмек болот.

А.Ждановдун “Звезда” жана “Ленинград” журналдары жөнүндөгү докладынын негизиндеги Компартиянын идеологиялык токтому барган сайын күч алып ишке ашырыла баштайт.

Из выступления первого секретаря ЦК КП (б) Киргизии Н.Боголюбова на V съезде ЦК КП(б) Киргизии
10 февраля 1949 года
[…] Институт языка, литературы и истории КирФАНа крайне медленно перестраивает свою работу в соответствии с решениями ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам. Здесь допускались грубые идеологические ошибки. […] В научных трудах ИЯЛИ допускалась идеализация феодально-родовых отношений и восхваление отдельных феодалов и ханов, ошибочно изображая их в роли национальных героев. […] (стр. 69)

Кыргызстандын Өкмөт башчысы И.Раззаков, парт. жетекчиси Н.Боголюбов Сталиндик сыйлыкка көрсөткөн “Великий поход” саясый сынга алынат. Манас өз элин тоногон эксплуататор, Кытайга кол салган баскынчы, элин күч менен мусулмандыкка айланткан диний зордукчул, Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаев бай-манаптардын, эл душмандарынын тапшырмасы боюнча панисламизм, пантюркизмди элге тараткан реакционерлер деген күнөө коюлат.

О книге “Великий поход”
[…] “Наряду с распространением ислама поход Манаса на Китай по опубликованному отрывку эпоса, преследовал еще и грабительские, захватнические цели”. […] Изданный отрывок “Манаса” не может служить делу воспитания киргизского народа в духе пролетарского интернационализма и дружбы народов […]
“Опубликовав отрывок из эпоса “Манас”, допустили грубую политическую ошибку”.

(газ. “Советская Киргизия” 2.02.1952г.)

“Очистить эпос “Манас” от антинародных наслоений”.
“… Подавляющая часть записей пронизана идеями панисламизма и пантюркизма, повествует о походах грозного хана Манаса, совершаемых в целях грабежа и установления мусульманской веры. […] Роскошное издание на русском языке “Великий поход” […] Этим изданием эпос по существу был скомпрометирован перед русским читателем”, -деп жазат белгилүү кыргыз адабиятчы М.Богданова.

(газ. “Советская Киргизия” 18.04.1952г.) 

Баса, 1937-жылы атылып кеткен “эл душмандары” да так ушундай себептерден “Великий походду” кабыл албай, китеп кылып чыгарууга тыюу салбады беле.

Бай-манаптардын, динчилдердин, улутчулдардын, эл-душмандардын көз карашын “Манас” эпосу аркылуу элге тараткан реакционер Сагынбайды, Саякбайды залкар, атактуу манасчы деп мактап, душмандык идеологияга ширелген “Великий походду” Сталиндик сыйлыкка көрсөткөндөр саясый күнөөгө тартылмак болот.

Бул китепти чыгартып, Сталинге кат жазып, сыйлык сунуштарга кол койгон Кыргызстандын жетекчилери өзүлөрүн сактап калыш үчүн күнөөнүн бардыгын илимпоз-адабиятчыларга оодарат.

1940-жылы “Великий походду” трагедиялуу уландысы менен кошо чыгарыш керек деген Ташым Байжиевди, кошмо варианттын толук мазмунун кара сөз менен жазып берген Зияш Бектеновду, 1946-жылы китептин сүрөттөрүнө каршы чыккан Тазабек Саманчинди түрмөгө каматат.

Жетекчилердин айтуусу боюнча бул адабиятчылардын күнөөсү: Т.Саманчин Молдо Кылыч боюнча диссертация коргоп, Т.Байжиев менен З.Бектенов 8-класска түзгөн “Кыргыз адабиятына” реакционер Сагынбайды, Саякбайды атактуу манасчылар деп баалап, Ленинден мурда жашап кеткен кыргыз акындарын киргизип, ал эми Ленин өлгөндө катуу кайгырып кошок жазган Тоголок Молдону, “Кандай катын тууду экен?” деп аябай таңгалган Токтогулду баалабай китептерине киргизбептир.

Из отчетного доклада первого секретаря ЦК КП(б) Киргизии И.Раззакова на VI съезде КП(б) Киргизии
20 сентября 1952г.
[…] Серьезные идеологические ошибки были допущены в литературоведении и языкознании, в художественных произведениях ряда киргизских писателей. В Киргизском литературоведении долгое время подвизались ныне разоблаченные буржуазные националисты – Саманчин, Байджиев и Бектенов, которые умышленно идеализировали и восхваляли реакционных акынов XIX и начала XX веков – Калыгула, Арстанбека и Молдо Кылыча. Творчество поэтов-демократов – Токтогула и Тоголок Молдо недооценивалось и не разрабатывалось.
До последнего времени неправильно было организовано изучение эпоса “Манас”. Многие научные работники и литераторы некритически подходили к эпосу, допускали его идеализацию. […] (стр. 96).

Ал эми программа боюнча кыргыз фольклору 8-чи класста окулуп, Совет доорунун акындары 9-класста окутуулары менен эсептешпейт.

“Манасты” сын көзү менен караган эмес дегени да чындыкка сыйбайт.

Т.Байжиевдин илимий изилдөөлөрүндө да, “Кыргыз адабиятында” да “Манас” үчилтигинде ар-кайсы доор-чөйрөлөрдүн панисламизм, пантюркизм деген сыяктуу көз караштар чагылдырылганы жөнүндө, “Чоң казаттын” кайгылуу кесепети жөнүндө ачык-айкын айтылган.

Из постановления бюро ЦК КП(б) Киргизии
Об утверждении тематического плана института языка, литературы и истории КирФАНа на 1949 год.
23 февраля 1949 г.
[…] СЕКТОР ФОЛЬКЛОРА И ЭПОСА “МАНАС”
[…] Тема 10. “Семетей” (вторая часть эпической трилогии “Манас”).
Руководитель – действительный член АН Казахской ССР профессор М.О.Ауэзов.
Исполнитель – младший научный сотрудник Т.Байджиев. Разработка темы начата с 1946 года.
В задачу исследования входит:
1. Изучение социально-исторических корней поэмы “Семетей” и выявление единства творческого процесса создания всей трилогии “Манас”.
2. Определение особенности “Семетея” как лирико-эпической поэмы в отличие от чисто героической первой части трилогии “Манас”.
3. Определение общего идейного содержания поэмы, выявление традиционной, подлинно народной основы и наносных классово-враждебных напластований (пантюркистских, панисламистских, феодально-родовых) […]

Директор ИЯЛИ КирФАНа К.Соронбаев (стр. 71, 72, 73)

Т.Байжиевдин, З.Бектеновдун “Кыргыз адабиятында” миң жылдан бери айтылып келе жаткан “Манастын” варианттарында ар кайсы доордун феодалдык, динчилдик көз караштар чагылдырылганы “Чоң казаттын” трагедиялуу кесепети даана такталган. “Манас эл-журтун коргоп, душманга каршы турганда – жеңилбес баатыр. Ал эми башка элге кандай гана ураан менен кол салбасын – баатырдын өлгөнү ошол. Эл-журту да чачылып, талаада калат” дейт авторлор.

Манас Бээжинди каратып, кан болгонун укканда Каныкей:
“Бээжинди билди дегиче,
Мейнетти билди десеңчи,
Алтын так минди дегиче,
Ажалды минди десеңчи”
, -деп катуу кайгырганы окуу китепте мисал келтирилет.

Из стенограммы заседания бюро ЦК КП(б) Киргизии
17 апреля 1950 г.
СЛУШАЛИ 1. О результатах- проверки заявления т.САМАГАНОВА.
Тов.Раззаков. Комиссия, созданная решением бюро ЦК для проверки заявления т.Самаганова, провела […] проверку деятельности института языка, литературы и истории КирФан. […]
Крупные политические и идеологические ошибки, допущенные в ряде трудов ИЯЛИ, особенно в работах Саманчина, Байджиева и Бектенова, вскрытые в свое время в решениях ЦК КП(б) Киргизии, в республиканской печати, в выступлениях отдельных молодых научных работников, вследствие организованного сопротивления со стороны Шукурова, Соронбаева, Саманчина, Байджиева, Карасаева и Юдахина, остались до конца не разоблаченными и не исправленными. (стр. 79).

Письмо первого секретаря ЦК КП(б) Киргизии Н.Боголюбова секретарю ЦК ВКП(б) Г.Моленкову.
1 июня 1950г.
“О серъезных ошибках и недостатках в работе некоторых организаций и учреждений идеологического фронта КирССР”.
После выхода в свет Постановлений ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам со сотороны ЦК ВКП(б) Киргизии был проведен ряд мер по их реализации. […]
[…] Решением бюро ЦК ВКП(б) Киргизии были сняты с репертуара театров и запрещена к постановке пьесы “Мектепте”, “Бир сакалчан” Джантошева, “Джапалак Джатпасов” Шукурбекова, “Джигиттер” Байджиева и “Кара-туман” Эшмамбетова, как антихудожественные, вредные и безыдейные произведения, грубо искажающие советскую действительность. […]
Ввиду наличия грубых политических и националистических ошибок были изъяты из обращения вредные работы Жирмунского “Введение в изучение эпоса “Манас”, Кутаревой “Основные этапы гражданской войны в Киргизии”, Тайгуренова “Киргизский советский фольклор” и “Киргизский фольклор”, учебники “Наша литература” для 5 класса Байджиева и Бектенова, “Наша литература” для 6 класса Бектенова, “Киргизская литературы” для 8 класса Байджиева и Бектенова, “Очерки киргизской литературы” Саманчина, Богдановой, Джакишева, Рахматуллина, сборник рассказов “Братья” Саманчина. […]

Секретарь ЦК КП(б)
Киргизии Н.Боголюбов (стр. 83) 

Из акта членов экспертной комиссии (КГБ Кир.ССР) в отношении произведений Саманчина, Бектенова и Байджиева
2 июля 1950г.
[…] На стр.150-й речь идет о сказителях Манаса. (Байжиев Т. Бектенов З. “Кыргыз адабияты” (фольклор). 1949-ж.). Сказителя Балыка авторы учебника называют крупным народным акыном и сказителем. По происхождению, как говорят авторы, он бедняк, своим умом он привлек внимание баев и чиновников и стал известным, авторитетным. Следовательно, поддерживаемый баями и выдвигаемый ими, мог ли он быть народным? И авторы не говорят, в чем его народность.
Сказитель Сагынбай Орозбаков. Давая его биографию, авторы рассказывают, что отец был джигитом Орман хана, сам Орозбаков вырос среди баев-манапов […]. Авторы сравнивают его с Молдо Кылычем. Орозбаков, по словам авторов, хорошо знал старое время и высоко ценил его. От себя же авторы не дают критического анализа этого старого времени, и получается, что то время имело только положительные стороны. […]
[…] Значительной фальсификации “Манас” подвергся и в первые года после Великой Октябрьской Социалистической революции, когда буржуазные националисты заставляли некоторых манасчи в своих классовых интересах извращать эпос, вносить туда антинародные, панисламистские и пантюркистские идеи, а местами вносились открытые контрреволюционные выпады против советской власти, против большевистской партии и ее вождя В.И.Ленина, как это имело место в вариантах Сагымбая Орозбакова. Следовательно, буржуазные националисты пытались использовать эпос “Манас” в своих корыстных классовых интересах. Если взять книгу: “Манас”. Киргизский эпос. “Великий поход”. Госиздат. Москва, 1946 год. (на русском языке), то в ней с самого начала до самой последней строки ярко и выпукло проходит главная мысль, главная идея – “Великая война Манаса за веру”, книга имеет подзаголовок – “Великий поход” так передано киргизское “Чоң Казат” – “Великая война за веру”. Во всем томе проходит мысль о том, что все победы Манаса неразрывно связаны с победами Ислама. “Утвердился дух мусульман, утвердилась киргизская власть”. (стр.84, 85, 86).

Выписка из протокола №35 особого совещания при Министерстве Госбезопасности СССР
Байджиева Ташима Исхаковича за участие в антисоветской националистической группе и контрреволюционную агитацию заключить в трудовой лагерь сроком на десять лет, считая срок с 10 января 1950 года.

Зияш Бектенов менен Т.Саманчинге да так ушундай өкүм чыгып, үчөө тең Караганданын лагерине айдалат. Кыргыз тили жана адабияты боюнча түзүлгөн окуу китептери мектептердин короолорунда өрттөлөт.

Кыргызстандын эл агартуу министри Б.Юнусалиев, КирФАНдын вице-президенти Ж.Шукуров кызматынан түшөт, окумуштуулар К.Юдахин, Х.Карасаев илимий иштерден оолактатылып үй-камагына алынат.

1952-жылы 17- февралда Ташым Байжиев Караганда лагеринде каза болот.

1952-жылы 6-10-июнда Фрунзеде “Манас” эпосу боюнча Бүткүл союздук конференция өтөт. Конференцияга катышкан белгилүү адабиятчы илимпоздор М.Ауэзов, М.Богданова жана башкалар “Манас” үчилтиги элдик чыгарма экенин дагы бир жолу далилдейт. Колдогу Сагынбай, Саякбай жана башка варианттарды улутчул, динчил көз караштардан тазалап, кошмо варианты түзүлсүн деген чечимге келишет.

Сагынбай менен Саякбай эл арасынан чыккан манасчылар, бирок бай манаптар, 1937-жылы жазасын тапкан эл душмандары, кийинки буржуазиялык улутчулдар аларга динчилдик, улутчулдук идеологияны таңуулаган, – деген чечимге келишет.

(…) Наиболее реакционной была версия Орозбакова, за спиной которого стояли джадиды пантюркисты и турецкая агентура. (…) К этому нужно добавить, что на него пытались оказать влияние свое время Тыныстанов, Солтоноев а позже другие лица, – дейт конференцияда белгилүү тилчи Игорь Батманов.

Бул баягы ыпластык кетирген кыз андайга барбаган кыздын бетин тытат, – деген сыяктуу бет тырмарлык болуп жатпайбы.

К.Тыныстанов, Б.Солтоноев ж.б. “эл душмандары”, алардан кийинки илимпоздор (Т.Байжиев, З.Бектенов) “Великий походдун” чыгышына каршы болгону жөнүндө жогоруда эскертилди.

Из протокола №270 заседения ЦК КП(б) Киргизии
27 июня 1952г.
§7. Об эпосе “Манас” (т.Чуркин)
Бюро ЦК КП(б) Киргизии отмечает, что эпос “Манас” является памятником устного народного творчества, […] представляет собою сокровищницу поэтических сказаний, в которых нашли свое отражение мифы, легенды, быт, нравы, мудрые изречения, общественный и экономический уклады, […] развитие истории киргизского народа. […] Буржуазные националисты оказали свое вредоносное воздействие на некоторых сказителей […]. Тем не менее, на протяжении ряда лет многие научные работники и писатели идеализировали эпос “Манас”, […] были допущены серьезные ошибки […]
Бюро ЦК КП(б) Кир. считает ошибочным опубликованные в русском переводе наиболее реакционной версии эпизода из эпоса “Манас”, известного под названием “Великий поход”.
Редакторы […] изданных отрывков “Манаса” т.т. Соронбаев, Джакишев, Мозольков, Токомбаев, Кольбаев, Сельвинский и Юдахин не проявили достаточной политической разборчивости и рекомендовали к изданию порочные, антинародные версии. […]
[…] 5. Предложить Главлиту изъять из обращения изданные антинародные книги “Манас” изд.1941г., “Великий поход” изд.1946г., “Манас великодушный” изд. 1948г.

Секретарь ЦК КП(б)
Киргизии В.Чуркин. (стр. 94, 95)
 

Бул токтомдун негизги мааниси “Манас” нукура элдик чыгарма, Сагынбай менен Саякбай элдин турмушун, тарыхын, көз карашын чагылдырган залкар манасчылар, бирок буржуазиялык улутчулдар аларга душмандык таасирин тийгизген, “Чоң казаттын” орус тилиндеги үзүндүсү “Великий походдун” басмага даярдап, кириш сөз жазып, китеп кылып чыгаргандар саясый ката кетиришкен, ошондуктан бул китепке тыюу салып, жаңы вариантын түзүш керек.

Демек, “Великий походдун” чыгышына Т.Байжиевдин, З.Бектеновдун эч бир тиешеси жок экени далил болуп турат, бирок ал жөнүндө сөз да жок.

1953-ж. Сталин өлөт, Берия атылат. Т.Байжиевдин, З.Бектеновдун, Т.Саманчиндин иши Москвадан кайра каралып, эч бир күнөөсү жок экени аныкталып, акталат.

Беш жыл Караганданын лагеринде көмүр казып жүргөн З.Бектенов менен Т.Саманчин түрмөдөн бошонуп келишет.

Справка по делу Байджиева Ташыма Исхаковича
Байджиев Т.И., 1909 г.р. был арестован 10.01.1950г. КГБ КирССР, 5.08.1950г. осужден к 10 годам лишения свободы.
19/IX-1955г. Дело по обвинению Байджиева Т.И. пересмотрено постановлением Прокуратуры СССР, МВД СССР и КГБ при Совмине СССР, производством прекращено за недоказанностью предъявленного обвинения и он по делу реабилитирован […].

Пом.прокурора КирССР Галимов 

З.Бетеновго менен Т.Саманчинге да так ушундай актоо чечими чыгат.

Советтер Союзунда акыйкатсыз сталиндик репрессия жүргүзгөндөр жоопко тартыла баштайт.
Кыргызстандын жетекчилери өзүлөрүн сакташ үчүн Т.Байжиев, З.Бектенов, Т.Саманчиндердин иши боюнча КГБнын жаңы комиссиясын түзүп 1950-жылы коюлган саясый дооматтарды кайталап, андан да чоң күнөөлөр коюлат.

Из заключения Комиссии (КГБ Кир.ССР) по произведениям Саманчина, Бектенова и Байджиева
31 мая 1955 г.
[…] По работам БЕКТЕНОВА Зияша
Прозаический сюжет эпоса “Манас” был составлен Бектеновым в 1946 году на основе вариантов Сагынбая Орозбакова главным образом, и Саякбая Каралаева. Как известно, эти варианты, особенно варианты С.Орозбакова, являются в идейном отношении извращенными, наслоенными буржуазно-националистическими и пантюркистскими мотивами, версиями. Поэтому, естественно, можно ожидать, что составитель прозаического сюжета, составленного на основе этих ошибочных версий, будет критически подходить, раскрывая идейно-политические ошибки, содержащиеся в этих вариантах, даст работу, свободную от этих вредных наслоений. Однако на деле этого не случилось. Составитель сознательно или несознательно пошел на поводу реакционнейшего сказителя эпоса “Манас” и вследствие этого дал такой же прозаический сюжет, который ничем не отличается в идейном отношении от этого реакционного орозбаковского варианта эпоса. Во всяком случае Бектенов З. был вполне солидарен с реакционными взглядами Орозбакова на этот счет. […] Из содержания сюжета видно, что Манас везде выступает как завоеватель-агрессор, но чтобы это так грубо не выглядело, составитель вслед за сказителем оговаривается, что мол зачинщиками всех этих войн и грабежа являются калмыки, китайцы-кафуры. А Манас, вынужденный якобы защищаться от врага, вступает в бой и дело завершает всегда тем, что отбирает всю казну врага, делит между своими войнами, назначает своего наместника над покоренными народами и т.д. […]. В сюжете проводится идея пантюркизма. Там, где Манас устанавливает свою власть, он вводит мусульманскую религию. Например, на 86-88 страницах сказано, что население Шоорукхана после поражения в войне с Манасом принимает мусульманскую религию. Та же самая идея просачивается и на стр. 68-69. Идея пантюркизма очень ярко проявляется в событиях, связанных с приходом к Манасу эпического героя Алмамбета, который покидает свою родину (он был сыном одного из китайских ханов) за мусульманскую религию. […]. Под видом отражения быта, обычаев киргизского народа в сюжете приводятся факты из роскошной жизни и пиршества ханов и т.д. […]. […] Все эти факты свидетельствуют о том, что составитель прозаического сюжета эпоса “Манас” Бектенов З. не способствовал высвобождению народного эпоса от буржуазно-националистических и панисламистских наслоений, внесенных врагами народного творчества. Он, наоборот, усугублял эти извращения своей буржуазно-объективистской работой, показал свою солидарность с этими извращениями. […]
В учебнике для 8 классов Бектенова и Байджиева “Киргизская литература (фольклор)”, восхваляется Сагынбай Орозбаков как великий манасчи, тогда как его вариант является наиболее реакционной панисламистской, пантюркистской версией. Вместе с тем авторы этот вариант “Манаса” выдают за высокую вершину киргизской литературы. Этим утверждением, естественно, отрицается роль и достижением киргизско-советской литературы”. […]

ВЫВОДЫ
Ошибка, допущенная Саманчиным, Бектеновым и Байджиевым, объясняется, на наш взгляд, тем, что в период подготовки и опубликования ими указанных выше работ появились ошибочные трактовки в некоторых вопросах языка, литературы и истории киргизского народа прошлых времен. Саманчин, Бектенов и Байджиев некритически отнеслись к тем ошибочным высказываниям, которые появились в печати. Больше того, они сами встали на путь дальнейшего усугубления этих ошибок. Ярким примером служит в этом отношении Саманчин Тазабек, который протащил в своей диссертации неправильную концепцию о поэзии Молдо Кылыча, опубликовал и свою работу. “Кылыч жазуучу – акын”.
Те же самые грубые ошибки повторились Бектеновым и Байджиевым в учебнике по киргизской литературе для 8 классов средних школ.
Грубейшие идейно-политические ошибки, допущенные Саманчиным, Бектеновым и Байджиевым, нанесли в свое время большой вред и путаницу в разработке вопросов истории, литературы и языкознания Киргизии. (стр. 101).

З.Бектенов кара сөз менен жазып, орус тилине которулган “Манастын кыскача окуясы” (сюжети) басмага, жалпы окурмандарга эмес илимий изилдөөлөр үчүн түзүлүп, машинкага басылган кол жазма түрүндө пайдаланган. Ошондуктан Сагынбай менен Саякбайдын варианттары эч бир оңдоосуз, болгону болгондой берилген. Анткени гениалдуу жомокчулар кайсы бир манаптын жана башка “эл душмандарын” жеке ой пикири эмес жалпы кыргыз элинин табигый, турмуштук көз карашын чагылдырган.

1916-жылкы козголоңдо кыргыздар башка тилде сүйлөгөн, башка Кудайга сыйынган эки зор элдин ортосунда калып кыргынга учураган. Натыйжада Түркестандын элдери дин боюнча (панисламизм), тил боюнча (пантюркизм) бирикпесек, башкалардын кол астында калып, кыянатка учурайбыз деген тыянак пайда болгон.

Беш жыл түрмөнүн шахтасында иштеп, досунан, денсоолугунан ажырап келген Зияш Бектенов, акыйкаттан үмүтүн үзүп, денсоолугун жоготуп төшөктө жаткан Т.Саманчин кайрадан камакка алынмак болот.

Кудай жалгап ошол жылы КПССтын XX съезди өтүп, Сталиндин адилетсиз зомбулуктары ашкереленип, З.Бектенов менен Т.Саманчин түрмөгө түшпөй калат, бирок 1961-жылга чейин ишсиз үй-камагында болот…

1961-жылы Кыркомпартиянын биринчи катчысы И.Раззаков иштен бошотулат.

З.Бектенов Кыруниверситетинде и.о.доцент болуп иштей баштайт. Т.Саманчин кайрадан Компартиянын мүчөлүгүнө катталат.

Мына ушундай болгон иштин жайы…

Бул жерде чындык, калыстык үчүн Өкмөт менен партиянын архивинен табылган дагы бир документтер жөнүндө айтпаска арга жок.

1955-жылы орус мектептеринде кыргыз тилин окутуу токтотулган.

1958-ж. 22-январда, 14-майда ЦКнын бюросу орус мектептеринде кыргыз тили окулсун, Касым Тыныстановдун жана Молдо Кылычтын тандалма чыгармалары өзүнчө жыйнак болуп чыксын, окумуштуулар журнал, булардын чыгармаларын изилдеп, орусча, кыргызча журналдарга сын макалаларын чыгарсын, деген чечимдерди кабыл алат. 1960-жылы 4-январда ЦКнын ошол эле бюро мүчөлөрү 1958-жылы чыккан чечимдерин жокко чыгарат.

Из постановления Бюро ЦК КП Киргизии от 4 января 1960г.
[…]В республике допущены серьезные политические ошибки в осуществлении национальной политики партии. Бюро ЦК КП Киргизии в 1958г. приняло постановление об обязательном преподавании киргизского языка во всех русских школах республики[…].
[…] 4. Отменить Постановление Бюро ЦК КП Киргизии от 22/I-1988г. “О восстановлении К.Тыныстанова в рядах КПСС” и от 14 мая 1958г. “Об итогах обсуждения творчества Молдо Кылыча” отменить как неправильные […].

Бул токтомдор отуз жылдан кийин 1989-ж. гана жокко чыгарылып, кыргыз тили мамлекеттик тил катары токтом кабыл алынды.

Мына ушундай себептерден шаарда жашап, орус мектебин бүткөн орто жаштагы кыргыздардын кээси балдары менен кошо “киргиз” болуп калган…

Азыркы заманда өткөн-кеткен окуялар, токтомдор, тарыхый маселелер унутулуп, барган сайын эске алынбай баратат… Чындык ийилет, бирок сынбайт дегендей, тарыхтын адилети да өлбөйт жана өчпөйт эмеспи. Ошону унутпасак…

Зияш Бектеновдун эскерүүлөрүндө мына ушул окуяларды эске салат.

1989-жылы Т.Байжиевдин 80-жылдыгына арналган “Жан досум – Ташым” деген эскерүүнүн төмөнкүдөй сөздөр менен бүтүрөт: “Биздин кайгылуу тагдырыбызда себепкер дебейин, көмөктөш болгондорду ачык атаганымдын себеби, аларды жаманатты кылып, күнөөлөш эмес. Заманыбыз ошондой татаал эле […]. Иштеген ордун бекемдеп, өзүн сакташ үчүн кээ бир ишмерлер акыйкат-калыстыкка көзүн жумуп салып, күчү жеткен элпектерди тукуруп, акты кара, караны ак дедирткен да болот турбайбы. Карыя жашына келгенимде кийинки муундарга айтаарым: кандай гана мүшкүл түшпөсүн, элибиздин бай-мурасын, маданий кенин, салт-санасын, тилин сактагыла, журту үчүн күч-кубатын аябай кызмат кылган эр-азаматтарды, бир жаралган таланттарды көз карегиндей сактагыла. Дегеле бири-бириңерди, жарма таарынычтардан кас болбой, ичи тарлык кылбай кең пейил, кечиримдүү болуп сактагыла. Досум Ташым Байжиевди эскерүү менен бирге негизги айтаарым ушул. Эгерде Ташым тирүү болуп сексенге чыгып, мен түрмөдөн кайтпай калсам, ал да ушуну айтмак. Ташымдын керези да ушундай болмок”. (“Сов.Кыр.” 30.12.1989-ж.).

Жылдар өттү. Мен өзүм да чапкан атка жеткирбей сексенди көздөй жол тарттым. Менин айтарым деле ошол: “Аталарыбыздын керээзин сактап, адилеттүү, кең пейил бололу”.

«Азия» (“Кыргыз гезиттер айылы”), 28.02.2012-ж.

Соц тармактар:

One thought on “Мар Байжиев, кыргыз эл жазуучусу: “Манас” эпосу боюнча жанды кейиткен суроолорго жооп

  • 02.03.2012 at 17:49
    Permalink

    Мыкты макала экен. Чындык деген кандай болгон кундо да чындык. Макала ушундай, фактыга, документтерге негизделген болушу керек. Мар Ташымович озу да болгонун болгондой жазып, аягындагы жыйынтыкты да жакшы чыгарыптыр.

    Reply

Оюңузду жазыңыз

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.