“Манас” эпосу Интернетте

“Кыргызстандын жаңы адабияты” сайтына кыргыз жана орус тилинде “Манас” эпосу жайгаштырылды. Аталган сайтта айтылгандай, текст Word форматында. Бул 1958-жылы профессор Б.Юнусалиевдин жалпы редакторлугунун алдында басылып чыгарылган китептин электрондук варианты болуп эсептелет. Эпостун бул версиясы С.Каралаев, С.Орозбаковдун, Ш.Ырысмендиевдин жана башка манасчылардын айтуусундагы “Манастын” биргелештирилип жуурулуштурулган варианты.

Китеп Улуттук китепкана менен “Кыргызстандын жаңы адабияты” сайты тарабынан биргеликте санариптелген. “Бийиктик” басмасы өз колдоосун көрсөткөн.

Кыргыз тилиндеги “Манас” менен кошо сайтка эпостун орус тилиндеги которомосу да жайгаштырылган. “Манасты” орус тилине КР жазуучусу Мар Байжиев которгон.

Бул жерде Жайсаң Үмөт уулу айткан «Айкөл Манастын» 10 томдугу толугу менен жайгаштырылган.

Манас эпосу. Саякбай Каралаевдин толук айтымы (bizdin.kg сайтында)

Саякбай Каралаев жана Сагымбай Орозбаковдун айтуусунун негизинде 1948-жылы даярдалган кара сөз түрүндөгү варианты (даярдагандар Зияш Бектенов менен Касымкул Нанаев).

Кошумча катары

“Манас” эпосун же ал тууралуу маалыматтарды төмөнкү Интернет баракчалардан да тапса болот:

http://aton.ttu.edu/turkishlist.asp

http://www.russianplanet.ru/filolog/epos/manas/

http://212.42.120.29/kglib/dastan/manas/

“Манас” энциклопедиясы, 1-том (bizdin.kg сайтында)

“Манас” энциклопедиясы, 2-том (bizdin.kg сайтында)

А бул жерде “Манасты” англис тилинде окуса болот:

http://www.silkroadfoundation.org/folklore/manas/manasintro.html

А бул жерде Манас тууралуу айрым макалалар:

Манас кантип хан болгон?

“Манас” жандуу Маликов

Кыргыздын улуу жомокчулары

Кытайлык кыргыздардын манасчылары

Ыйыктык же Абды Сариев менен Бүбү Мариам Жайсаңдын «Манасы» жөнүндө

Айкөл Манаска аш берилди беле?

Манас касиети

Мендеги Манас жана элдеги Манас

Кытайлык “Манас” изилдөөчү, профессор Адыл ЖУМАТУРДУ: «Кыргыздын тарыхы бизге «Манас» аркылуу элестейт»

Жыйырманчы кылымдын Гомери

“Манас” эпосун биринчи ачкан окумуштуу

Шайлообек манасчы

Жайсаң

Көкөтай керээзи

Бексултан Жакиев, Кыргыз Эл жазуучусу: «Эркиндикке элибизди Манас жеткирген»

Эки дөөнүн күрөшү эмнени айтат?

КР эмгек синирген артисти, манасчы Асанкан Жуманалиевди эскерип

“Жашасак нансыз жашайбыз, “Манассыз” жашай албайбыз”

Айтылуу Уркаш манасчы

Кичинекей Үмөт: «Манаш атам такый өлбөйт»

Жусуп Мамай дүйнөнүн каухары

Буудайбек Сабыр уулу, фольклор жыйноочу: «Манас, Семетейдин колума тийбей калган кол жазмаларын табуу керек»

Манас жана Чыңгыз

Рысбай Исаков: «Манасчылар жоголуп бараткан динозаврлардай эле»

“Бизди “Манас” гана бириктире алат”

Үмөт уулу Жайсаң

«Кыргылчалдын балдары», оозуңду тарт!..же кыргызды бөлүп жаткандарга жооп

Майрамкул Асаналиев, сүрөтчү: «Кыргыздын жигити колго түшсө кул болбойт, кызы күң болбойт»

«Манас» эпосунун кыргыз коомундагы орду жана анын оозеки аткарылышы»

Манас менен Чыңгыз хандын ортосундагы байланыш

АЙТЫЛУУ БАЛЫК (БАЛЫКООЗ)

Уктап жатып «Манас» айткан Нурбек

Калкың каалап укпаса, Кан Манас келбейт айтууга

Айтматовдун руханий паспорту «Манас» эле

Манасчылык касиет жана саясат

«Жакында Манастын төрөлөрүнө ишенем»

Таланталы БАКЧИЕВ: «Бабабыз Манас Чоң казатты баштаган»,- деди Жусуп Мамай аксакал»

Улан ИСМАИЛОВ, манасчы: «Бизди онунчу «кылымдан калган «кишидей көрүшөт»

«Манаска кириш оңой, чыгыш кыйын»

Абдылдажан Акматалиев:»Манасты» чет элдиктер гана изилдеп калабы деп корком»

А. Акматалиев: «Манаска» комплекстүү мамиле керек

Актан Тыныбек уулунун армандуу да, армансыз да тагдыры

Манасчылар

Жусуп Мамайдын Манас эпосу

Сагымбай Орозбаковдун “Манасы”

Муну билип алуу зарыл. Манас тууралуу.

МАЗАР жана МАНАСЧЫ

МАНАСЧЫЛЫК ӨНӨРБҮ ЖЕ ИЛДЕТПИ? же манасчылык өнөрдөгү купуя сырлар

Манастын түпкү мекени Сары-Колбу?

Дастан Сарыгулов, коомдук ишмер: «Манас» – дүйнөлүк шедеврге кирген

Манасчылар

Айкөл Атанын батасы

Белек Солтоноев кыргыздын алгачкы этнографы

Талантаалы Бакчиев, манасчы, филология илимдеринин кандидаты, И.Раззаков атындагы КТУнун доценти АЗЫРКЫ МАНАС ТААНУУНУН АБАЛЫ ЖАНА АГА КОЮЛГАН ДООМАТТАР

Алп манасчы Саякбай

НОГОЙ БАЯНЫ

«Манас Алманбетти кыргыздын салт-санаасы менен жашаткан»

Манас эпосу жана Манас илими

«Теңири Манас»

Улан Исмаилов: «Аян болбой, баян болбойт»

 

«МАНАС» ЭПОСУ ЖӨНҮНДӨ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Соц тармактар:

2 thoughts on ““Манас” эпосу Интернетте

 • Pingback: Текестеги Акылбек манасчынын издери | Кыргыз маданият борбору

 • 31.01.2015 at 23:16
  Permalink

  МАНАС Кыргыздардын баатырдык эпосу түзгөн Бексултан Жакиев,КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген ,10000нуска
  Манастын Каныкейге үйлөнүшү:
  Кайран женең Каныкей
  Ак тамагы кылайып,
  Акырын сүйлөп муңайып,
  Күлсө тиши жарк этип,
  Чылк жибеке чырмалып,
  Жыгылчудай ыргалып,
  Оолжуй басып барыптыр,
  Орунду небак салыптыр,
  Оенун күтүп калыптыр.
  Асемдүү сүйлөп каткырып,
  Айкөлүн эрте жаткырып.
  Жүйөөлүү сүйлөп каткырып,
  Жолборсун эрте жаткырып.
  Ак жарык шамды өчүрүп,
  Ак маралдай көшүлүп,
  Кызыктуу ишти көрмөккө
  Кырааны менен кошулуп.
  Жыпардай жыты буркурап.
  Каухардай көзү жылтырап,
  Чалкасынан катыптыр,
  Чатын кенен ачыптыр.
  Оену чыкты үстүнө
  Олжогоюн сүздүрө.
  Асыл жеңең “Аллалап!”
  Ак тамактан жалмалап.
  “Алда кандай болом?!”деп,
  Ак жибектей буралып,
  Алдыда жатып суналып.
  Тыягын айкөл матырып,
  Кабагы күндөй ачылып.
  Түрө түртүп зыргытып,
  Түбунө чейин мылгытып.
  _Арстаным,өлүп кетем!-деп,
  Айкөлгө жеңең жалынып.
  Ботодой көзү сүзүлүп,
  Кыйла күн жүргөн күтүнүп.
  Беш кабырга белдемчи
  Беш жеринен үзүлүп,
  Түндүк бою түйүлүп,
  Түпкүчтөй болуп ийилип.
  Кызыктырып кыңкыстап,
  Кыялын жеңең чыгарып,
  Тоту куштай кубулуп,
  Тогойдой көзү жумулуп.
  Аркардай төшү чыңалып,
  Ансайын жеңең кыналып:
  -Акырын түртчү,айкөл,-деп,
  Акышын жеңең чыгарып.

  Reply

Оюңузду жазыңыз

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.